Hva kan staten gjøre for å hindre påkjørsler?

Biltrafikk

Faunapassasje A13 Tyskland

Krev at det bygges tilstrekkelig antall viltgjerder med viltpassasjer for dyr langs alle veier utenfor tettbygde strøk/by for å hindre påkjørsel av pattedyr. Krev at det bygges viltpassasjer gjennom by/ tettbygde strøk slik at dyr kan passere uskadd.

Senk hastigheten på veier uten viltgjerder og viltpassasjer. Kontroller regelmessig at fartsgrensene overholdes.

Sett opp skilt med autentiske avbildninger av pattedyr/fugler langs veier for å gjøre bilister oppmerksomme på dyr.

Krev at emnet “Hvordan du som bilist/motorsyklist kan hindre påkjørsler av mennesker, pattedyr og fugler” blir obligatorisk del av øvelseskjøring, teoriopplæring og oppkjøring.

Togtrafikk

Krev holdningsskapende arbeid blant togførere for å sette fokus på å hindre påkjørsler av dyr. Belønn jernbaneselskaper med skatte-/avgiftslettelse når de beviselig har bidratt til å minske antall påkjørte dyr gjennom ikke-drepende tiltak.

Utvid obligatorisk utdanningsplan til togførere med emnet “Hindring av sammentreff med dyr”.

Sett ned fartsgrensen for togturer gjennom naturen utenfor tettbygde strøk/by, uansett om det er person- eller godstransport.

Støtt samarbeid med forskere fra andre land, for eksempel Canada og Japan om å finne effektive ikke-drepende tiltak for å hindre påkjørsler av dyr.  Avsett forskningsmidler til å undersøke effekten av ikke-drepende tiltak for å hindre påkjørsler av dyr som for eksempel å sende ut bjeffelyder gjennom høytaler på tog, se https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-42714353

Krev at det bygges viltgjerder med viltpassasjer på alle togstrekninger utenfor tettbygde strøk/by.

Flytrafikk

Bestem at det er obligatorisk for alle flyplasser å ansette bird/wildlife control manager som har i oppgave å hindre kollisjon med fugler ved hjelp av ikke-drepende tiltak.

Reguler antall avganger per time og sett krav til tid mellom start og landing av fly slik at det er nok tid til å skremme vekk fugler/dyr i start- og landesonen.

Bestem at det er obligatorisk trening for flygeledere og piloter med fokus på å hindre kollisjon med fugler.

Bestem at det ikke bygges nye flyplasser i områder der trekkfugler har rasteplass eller leveområde til store populasjoner med fugler.

Belønn flyselskaper og flyplass med skatte-/avgiftslettelse når de beviselig har bidratt til å minske antall kollisjoner med fugler gjennom ikke-drepende tiltak.

Skipstrafikk

Krev holdningsskapende arbeid blant skips-/båtførere for å sette fokus på å hindre påkjørsler av dyr. Belønn skipseiende selskap med skatte-/avgiftslettelse når de beviselig har bidratt til å minske antall skadete/drepte dyr i havet ved hjelp av ikke-drepende tiltak.

Utvid obligatorisk utdanningsplan til båts-/skipsførere om emnet “Hindring av sammentreff med dyr i havet”.

Samarbeid med International Whaling Commission for å hindre skading/dreping av havdyr. Se https://iwc.int/ship-strikes

Samarbeid med non-governmental organisasjoner som for eksempel WhaleSENSE som jobber med observasjon av havets dyr.

Krev at rutene til skip/båt planlegges langt unna områder med rapportert høyt antall dyr i havet.

Senk tillatt hastighet for båt/skip på havet.

Pålegg bruk av detektorteknologi på båt/skip for å hindre sammentreff med havets dyr.